Pengurus STIDKI Ar Rahmah

Dewan Penyantun :

Ust. Muhammad Shaleh Drehem, Lc
Ust. Agung Cahyadi, MA
KH. Ahmad Mudzoffar Jufri, MA

Manajemen Pelaksana

Ketua (Rektor) : Ust. DR. Shobikhul Qisom, M.Pd
Pembantu Ketua I : Ust. Fathurrahman MS, Lc., MA, M.Ed.
Pembantu Ketua II : Ust. Moch. Herma Musyanto, S.Si.
Pembantu Ketua III : Ust. Ahmad Faiz Khudlari Thoha, M.Si, Al-Hafidz
Pembantu Ketua IV : Ust. Ahmad Habibul Muiz, Lc. M.Sos